Kategorie
 
 
 
 
 

Jak vrátit nebo vyměnit zboží v waragod?

Pokud máte zájem o vrácení nebo výměnu zboží, stačí jednoduše vyplnit níže uvedený protokol a zaslat zboží zpět na naši adresu.

1. Zásilka musí být zaslána bez dobírky ako balík na adresu (balíky na poštu neakceptujeme).
2. Zboží nemůže být poškozen ani používán a musí být kompletní vrátane vysaček.
3. Vyplňte reklamační protokol a pošlete nám ho v zásilce.

4. Lhůta pro odstoupení je 14 dní od převzetí zboží kupujícím, v případě výměny je lhůta 30 dní.

 

Adresa pro reklamaci: (uveďte celou adresu jako vidíte)

FROGMAN s.r.o.
Waragod - 3417
Rybníky IV 738
763 02 Zlín


Zákaznické centrum
E-mail: info@armysector.cz
Telefon: 773 035 194
Kontaktní formulář

 

 

Reklamační řád

 

1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží
Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží (reklamovat ho). Vedoucí prodejny nebo pověřený pracovník je povinen po přezkoumání rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady.

Zákazník může reklamované zboží doručit na adresu FROGMAN s.r.o., Waragod - 3417, Rybníky IV 738, 763 02 Zlín. Vybavení však nesmí trvat déle než 30 (třicet) dnů. Kupující nemá nárok na reklamování vad, na které byla poskytnuta sleva ao kterých ho prodávající informoval. 

2. Odpovědnost prodávajícího
Při prodeji zboží občanům prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám. Prodávající odpovídá za vady, které má prodávané zboží při převzetí zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční lhůtě. U věcí již použitých neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím, opotřebením nebo nesprávným ošetřováním.
 

3. Místo reklamace
Reklamaci uplatňuje kupující v prodejně, ve které bylo zboží koupeno. Pro účely nákupu přes internet se prodejnou rozumí O&T SLOVAKIA s.r.o., Bratislavská 2640/9, 94901 Nitra. Kupující nákup prokazuje příslušným dokladem o nákupu a jde-li o výrobek s prodlouženou záruční lhůtou i potvrzeným záručním listem. Při přechodném zavření, příp. zrušení, provozovny se reklamace uplatňuje v té provozovně, která je uvedena na vývěsce o přechodném zavření příp. zrušení provozovny.
 

4. Záruční lhůta
Podmínkou uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční lhůtě. Záruční lhůta je 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud má zboží delší záruční lhůtu, je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji řádně vyplněný a potvrzený záruční list, ve kterém jsou určeny podmínky a rozsah této záruky. Pokud se reklamace kupujícího vybaví výměnou vadného zboží za bezvadné, platí na nový výrobek záruční lhůta od převzetí nového zboží. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky nebo dílu, na který byla poskytnuta záruka. 
 

5. Zrušení objednávky
Objednávku je možné zrušit jen před zapsáním nebo odesláním objendávky. Pokud již byla objednávka zabalena a odeslána objednávku již nelze zrušit a zákazník je povinnou ji přebrat podle obchodních podmínek. 
 

6. Odstranitelné vady
Za odstranitelné vady se považují vady zboží, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Pokud jde o odstranitelné vady, může kupující požadovat:
a) bezplatné, řádné a včasné odstranění chyb
b) výměnu vadné součástky nebo dílu, pokud se chyby týkají pouze součástky nebo dílu
c) výměnu zboží pokud tento ještě nebyl použit

 

7. Neodstranitelné chyby
Pokud jde o neodstranitelné chyby, které brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat, může kupující požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné. Pokud výměna vadného zboží za bezvadné ze strany prodávajícího není možná, může kupující požadovat zrušení smlouvy a vrácení zaplacené částky.
 

8. Vyřízení reklamace poskytnutím slevy
Pokud kupující požádá o slevu, může být reklamace vyřízena jejím poskytnutím. Sleva na zboží je poskytována tehdy, pokud se jedná o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zboží podle jeho určení. Při určování výše slevy se přihlíží k rozsahu chyb reklamovaného zboží. 
 

9. Neopodstatněný výjezd k reklamaci
Při bezdůvodně výjezdu k reklamaci má prodávající právo požadovat od kupujícího poplatek ve výši nákladů spojených s výjezdem. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit ho za jiné zboží.


Tento reklamační řád nabývá platnosti 12.05. 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze